متوسطه دوره دوم
شماره تماس : 36545056-071
متوسطه دوره اول
شماره تماس : 36545025-071
دبستان
شماره تماس : 36545038-071